Đại học chính quy

TB kế hoạch học tập GDQP & AN đợt 2 năm học 2022-2023

15, Tháng 5, 2023

Thông báo v/v rút học phần nhưng không rút học phí học kỳ 3 năm học 2022-2023

9, Tháng 5, 2023

TB v/v đăng ký học ghép và kế hoạch học tập GDQP & AN đợt 1 năm học 2022-2023

3, Tháng 4, 2023

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ III năm học 2022-2023

7, Tháng 3, 2023

Thông báo v/v rút học phần nhưng không rút học phí học kỳ II năm học 2022-2023

13, Tháng 2, 2023

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2022-2023

18, Tháng 11, 2022

Thông báo v/v rút học phần nhưng không rút học phí học kỳ I năm học 2022-2023

28, Tháng 10, 2022

Tổng hợp tiến độ học tập học kỳ II năm học 2021-2022

4, Tháng 10, 2022

Danh sách sinh viên thực tập, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023

21, Tháng 9, 2022

Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ I năm học 2022-2023

6, Tháng 9, 2022

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2021-2022

13, Tháng 7, 2022

TB v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2021-2022

8, Tháng 6, 2022

Thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng và An ninh đợt 2 năm 2022

15, Tháng 3, 2022

Thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng và An ninh đợt 1 năm 2022

11, Tháng 2, 2022

Thông báo về việc học ghép Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2021-2022

8, Tháng 2, 2022
Page 1/15 <12345678910...1415>