Đại học chính quy

TB v/v rút học phần nhưng không rút học phí năm học 2023-2024 (học kỳ 2 đối với sinh viên K59; học kỳ 3 đối với sinh viên K58 trở về trước)

23, Tháng 4, 2024

Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ 3 năm học 2023-2024

27, Tháng 2, 2024

TB v/v rút học phần nhưng không rút học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 (dành cho K58 và tương đương trở về trước)

19, Tháng 1, 2024

TB đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024

22, Tháng 11, 2023

Thông báo v/v rút học phần nhưng không rút học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 (cho sinh viên khóa K59)

15, Tháng 11, 2023

TB v/v đăng ký khối lượng học tập kể từ học kỳ 2 năm học 2023-2024

1, Tháng 11, 2023

Thông báo v/v rút học phần nhưng không rút học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024

18, Tháng 10, 2023

Quyết định phân chuyên ngành cho sinh viên khóa K58 thuộc Khoa Điện

31, Tháng 8, 2023

TB đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

28, Tháng 8, 2023

Thông báo v/v rút học phần nhưng không rút học phí học kỳ hè năm học 2022-2023

1, Tháng 8, 2023

Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023

1, Tháng 6, 2023

TB kế hoạch học tập GDQP & AN đợt 2 năm học 2022-2023

15, Tháng 5, 2023

Thông báo v/v rút học phần nhưng không rút học phí học kỳ 3 năm học 2022-2023

9, Tháng 5, 2023

TB v/v đăng ký học ghép và kế hoạch học tập GDQP & AN đợt 1 năm học 2022-2023

3, Tháng 4, 2023

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ III năm học 2022-2023

7, Tháng 3, 2023
Page 1/15 <12345678910...1415>