Đại học chính quy

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2017

18, Tháng 4, 2017

Thông báo V/v xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 đối với sinh viên chính quy

10, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2016

13, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

23, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2016 đối với sinh viên hệ chính quy

22, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

26, Tháng 8, 2016

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2016

16, Tháng 8, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2016

15, Tháng 8, 2016

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2016

29, Tháng 6, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với sinh viên chính quy

8, Tháng 6, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp bản sao hệ chính quy đợt 1 năm 2016

8, Tháng 4, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2016

15, Tháng 3, 2016

Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1 năm 2015

15, Tháng 3, 2016

Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp còn nợ học tiền học phí tính đến ngày 25.1.2016

27, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 đối với sinh viên chính quy

28, Tháng 12, 2015
Page 5/7 <1234567>