Đại học chính quy

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt tháng 7 năm 2017

19, Tháng 7, 2017

Danh sách sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

14, Tháng 7, 2017

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 đối với sinh viên chính quy

13, Tháng 6, 2017

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2017

27, Tháng 4, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2017

18, Tháng 4, 2017

Thông báo V/v xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 đối với sinh viên chính quy

10, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2016

13, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

23, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2016 đối với sinh viên hệ chính quy

22, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

26, Tháng 8, 2016

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2016

16, Tháng 8, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2016

15, Tháng 8, 2016

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2016

29, Tháng 6, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với sinh viên chính quy

8, Tháng 6, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp bản sao hệ chính quy đợt 1 năm 2016

8, Tháng 4, 2016
Page 5/7 <1234567>