Đại học chính quy

Thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp Đại học đợt 2 bổ sung năm 2015

29, Tháng 10, 2015

Quyết định Công nhận tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2015

21, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 (hệ chính quy)

7, Tháng 9, 2015

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2015 (lần 2)

21, Tháng 7, 2015

Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2015

22, Tháng 6, 2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2015

21, Tháng 6, 2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện, và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2015

15, Tháng 6, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 cho sinh viên chính quy

21, Tháng 5, 2015

Thông báo điều chỉnh kế hoạch phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

12, Tháng 3, 2015

Thông báo v/v hoãn kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

12, Tháng 3, 2015

Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2015.

10, Tháng 3, 2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2015

10, Tháng 3, 2015

Thông báo danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

4, Tháng 2, 2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015

23, Tháng 1, 2015

Thông báo gặp gỡ và đối thoại với sinh viên tốt nghiệp năm 2015

19, Tháng 1, 2015
Page 6/7 <1234567>