Vừa làm vừa học

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hình thức VLVH (bổ sung)

27, Tháng 11, 2015

Thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp Đại học đợt 2 bổ sung năm 2015

29, Tháng 10, 2015

Quyết định Công nhận tốt nghiệp hệ VLVH đợt tháng 10 năm 2015

21, Tháng 10, 2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2015

12, Tháng 10, 2015

Danh sách sinh viên các khóa cũ đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2015

24, Tháng 9, 2015

Thông báo danh sách sinh viên VLVH dự kiến tốt nghiệp đợt 1 (bổ sung)

22, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 (hệ chính VLVH)

7, Tháng 9, 2015

THÔNG TIN VỀ ĐIỂM HỌC TẬP

31, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học VLVH đợt 1 năm 2015

21, Tháng 7, 2015

Quyết đinh về việc công nhận tốt nghiệp đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2015

8, Tháng 6, 2015

Danh sách sinh viên hệ VLVH không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

15, Tháng 5, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học (lần 2)

6, Tháng 5, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học

31, Tháng 3, 2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 8 năm 2014

9, Tháng 1, 2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 3 năm 2014

9, Tháng 1, 2015
Page 3/3 <123>