Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2018

7, Tháng 11, 2018

Danh sách sinh viên chính quy được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2018

17, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

12, Tháng 10, 2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm và đủ nhưng còn nợ các thủ tục khác theo kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 2/10/2018

3, Tháng 10, 2018

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm, đợt xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018

25, Tháng 9, 2018

Danh sách sinh viên chính quy nộp đơn xét tốt nghiệp đợt xét tháng 9 năm 2018

24, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 đối với hệ Vừa làm vừa học

20, Tháng 9, 2018

Quyết đinh về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 3 năm 2018

10, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 (bổ sung), năm 2018 đối với sinh viên chính quy

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2018

15, Tháng 8, 2018

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2018

31, Tháng 7, 2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 20/7/2018

25, Tháng 7, 2018

Danh sách sinh viên hệ VLVH không đủ điều kiện về hồ sơ xét Tốt nghiệp tháng 7 năm 2018

24, Tháng 7, 2018

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm, đợt xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018

17, Tháng 7, 2018

Danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018

12, Tháng 7, 2018
Page 3/12 <12345678910>