Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Danh sách sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017

13, Tháng 10, 2017

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt 2 (bổ sung) năm 2017 đối với sinh viên chính quy

18, Tháng 9, 2017

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2017

18, Tháng 8, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

18, Tháng 8, 2017

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt tháng 7 năm 2017

1, Tháng 8, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

26, Tháng 7, 2017

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt tháng 7 năm 2017

19, Tháng 7, 2017

Danh sách sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

14, Tháng 7, 2017

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học hệ VLVH đợt 1 năm 2017

14, Tháng 6, 2017

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 đối với sinh viên chính quy

13, Tháng 6, 2017

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hình thức Vừa làm vừa học

23, Tháng 5, 2017

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2017

27, Tháng 4, 2017

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện hồ sơ xét tốt nghiệp (Tính đến ngày 21/4/2017)

21, Tháng 4, 2017

DSSV nợ và không nợ học phí tốt nghiệp bổ sung đợt 1 năm 2017

18, Tháng 4, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2017

18, Tháng 4, 2017
Page 6/12 <12345678910>