Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Cơ kỹ thuật

 

Mã số môn học

Tên môn học (Học phần)

Số tín chỉ (TC)

Phần chữ

Phần số

T. số

Lý thuyết 

T.N, T.H

Thảo luận 

A. Khối kiến thức chung 

5

 

 

PHI

151

Triết học

2

 

 

ENG

161

Ngoại Ngữ

3

 

 

B. Khối kiến thức cơ sở

21

 

 

 

 

1, Các học phần bắt buộc ( 13 tín chỉ)

 

 

 

MAT

220

Toán chuyên ngành

3

 

 

SRM

220

Phương pháp luận NCKH

2

 

 

MCM

220

Cơ học môi trường liên tục

2

 

 

MPM

220

Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm

2

 

 

MKI

220

Động lực học phi tuyến

2

 

 

FWL

220

Ma sát, mòn và bôi trơn

2

 

 

 

 

2, Các học phần tự chọn (8 tín chỉ)

 

 

 

FEM

220

Phương pháp phần tử hữu hạn

2

 

 

TEA

220

Lý thuyết đàn hồi và ứng dụng

2

 

 

MTS

220

Hệ thống cơ điện tử

2

 

 

STH

220

Lý thuyết hệ thống

2

 

 

PDD

320

Thiết kế và phát triển sản phẩm

2

 

 

OCT

220

Lý thuyết tối ưu trong tính toán kết cấu

2

 

 

RVI

220

Dao động ngẫu nhiên

2

 

 

C. Khối kiến thức chuyên ngành

12

 

 

 

1, Các học phần bắt buộc (6 tín chỉ)

 

 

 

DMS

320

Động lực học hệ nhiều vật

2

 

 

MTS

320

Truyền động cơ khí

2

 

 

MCM

320

Vật liệu Composite

2

 

 

 

 

2, Các học phần tự chọn ( 6 tín chỉ)

6

 

 

IEM

320

Robot công nghiệp

2

 

 

MPM

320

Gia công vật liệu có độ bền cao

2

 

 

DMM

320

Động lực học môi trường nhiều pha

2

 

 

AMD

320

Thiết kế cơ cấu máy hiện đại

2

 

 

TPS

320

Kết cấu bản vả vỏ mỏng

2

 

 

MVI

320

Rung động trong kỹ thuật

2

 

 

           D. Luận văn

12

 

 

                                                              Tổng cộng

50

 

 

             

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn