Các văn bản pháp quy

Quyết định số 59/QĐ-ĐHKTCN về việc ban hành "Quy định về chuẩn năng lực Ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy "

Quyết định số 460/QĐ-ĐHKTCN vv ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, ngày 31/8/2018

Quyết định số 404 QĐ-ĐHKTCN v/v ban hành Danh mục tên ngành, tên chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm toàn khóa tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

Quyết định số 412 QĐ-ĐHKTCN v/v ban hành quy định mức học phí năm học 2018-2019 các hệ Đào tạo trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Quyết định v/v quy định học phí theo tín chỉ học phí các hệ đào tạo trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Quy định về mức học phí các hệ đào tạo trường ĐHKT Công nghiệp

Quy chế Đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 419/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/7/2017 của Hiệu trưởng trường ĐHKTCN)

Quyết định Ban hành Quy định công tác quản lý đào tạo sau đại học

-209-ĐHTN-về-cấp-phát-VBCC

Quyết định v/v ban hành Quy định học phí các hệ đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thông tư 19 về Quản lý văn bằng

Quyết định Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

Quy định v/v học cùng lúc hai chương trình và đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp thứ hai

Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo Đại học hình thức VLVH theo hệ thống tín chỉ

Quyết định v/v Quy định học phí theo tín chỉ học phí Khóa 51 và K52 trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Tin mới hơn

Tin cũ hơn