Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo tín chỉ áp dụng từ khóa K58 trở đi (và các khóa khác có nguyện vọng)

Chương trình đào tạo 150 Tín chỉ áp dụng từ khóa K55 trở đi (K53, K54 có nguyện vọng)

Chương trình đào tạo 140 Tín chỉ áp dụng từ khóa K55 trở đi (K53, K54 có nguyện vọng)

Chương trình đào tạo 180 Tín chỉ áp dụng cho K53, K54 (đối với sinh viên giữ nguyên nguyện vọng)

Chương trình đào tạo 150 Tín chỉ áp dụng từ khóa K47 đến K52

Quyết định số 59/QĐ-ĐHKTCN về việc ban hành "Quy định về chuẩn năng lực Ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình đào tạo 150 Tín chỉ áp dụng từ khóa K58 trở đi (và các khóa khác có nguyện vọng)

Khoa Cơ khí

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mã ngành: 7510201

Chuyên ngành: Công nghệ sản xuất tự động

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ - điện tử - Mã ngành: 7520114

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí - Mã ngành: 7520103

Chuyên ngành: Cơ khí Chế tạo máy

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Vật liệu - Mã ngành: 7520903

Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu

Khoa Điện

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Mã ngành: 7520216

Chuyên ngành: Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện - Mã ngành: 7520201

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện và công nghệ thông minh

Chuyên ngành: Hệ thống điện

Chuyên ngành: Thiết bị điện - điện tử

Chuyên ngành: Điện công nghiệp và dân dụng 

Khoa Điện tử

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Mã ngành: 7510303

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử - Viễn thông - Mã ngành: 7520207

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Chuyên ngành: Hệ thống điện tử thông minh và IoT

Chuyên ngành: Truyền thông và mạng máy tính

Chuyên ngành: Quản trị mạng và truyền thông

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Mã ngành: 7520216

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển

Ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính - Mã ngành: 7480106

Chuyên ngành: Tin học công nghiệp

Chuyên ngành: Công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Chuyên ngành: Hệ thống nhúng và IoT

Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Khoa Kinh tế Công nghiệp

Ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp - Mã ngành: 7510601

Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp

Ngành đào tạo: Kinh tế công nghiệp - Mã ngành: 7510604

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

Khoa Ô tô và máy động lực

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực - Mã ngành: 7520116

Chuyên ngành: Cơ khí động lực

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật ô tô - Mã ngành: 7510205

Chuyên ngành: Công nghệ ô tô

Chuyên ngành: Công nghệ nhiệt lạnh ô tô

Chuyên ngành: Công nghệ Cơ điện tử ô tô

Chuyên ngành: Công nghệ ô tô điện và ô tô lai

Khoa Xây dựng Môi trường

Ngành đào tạo: Kiến trúc - Mã ngành: 7580101

Chuyên ngành: Kiến trúc công trình

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Môi trường - Mã ngành: 7520320

Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường

Chuyên ngành: Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Xây dựng - Mã ngành: 7580201

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng công nghiệp

Khoa Công nghệ

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Mã ngành: 7510301

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện

Ngành đào tạo: Công nghệ chế tạo máy - Mã ngành: 7510202

 

Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy

Khoa Quốc tế

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh - Mã ngành: 7220201

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ

Chương trình đào tạo 150 Tín chỉ áp dụng từ khóa K55 trở đi (K53, K54 có nguyện vọng)

Khoa Cơ khí

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ Điện tử - Mã ngành: 7520114

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử 

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí - Mã ngành: 7520103

Chuyên ngành: Cơ khí Chế tạo máy

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Vật liệu - Mã ngành: 7520903

Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu

 Khoa Điện

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Mã ngành: 7520216

 Chuyên ngành: Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện - Mã ngành: 7520201

 Chuyên ngành: Hệ thống điện

 Chuyên ngành: Thiết bị điện

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện 

Khoa Điện tử

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử - Viễn thông - Mã ngành: 7520207

 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông 

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Mã ngành: 7520216

 Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển

Ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính - Mã ngành: 7480106

 Chuyên ngành: Tin học công nghiệp

Khoa Kinh tế Công nghiệp

Ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp - Mã ngành: 7510601

 Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp

Ngành đào tạo: Kinh tế công nghiệp - Mã ngành: 7510604

 Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp 

Khoa Ô tô và máy động lực

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực - Mã ngành: 7520116

 Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Khoa Xây dựng Môi trường

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Môi trường - Mã ngành: 7520320

 Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Xây dựng - Mã ngành: 7580201

 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng công nghiệp 

Chương trình đào tạo 140 Tín chỉ áp dụng từ khóa K55 trở đi (K53, K54 có nguyện vọng)

 Khoa Cơ khí

 Chuyên ngành: Cơ khí Chế tạo máy

 Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử 

 Khoa Điện:

 Chuyên ngành: Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp

 Chuyên ngành: Hệ thống điện

 Chuyên ngành: Thiết bị điện

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện 

 Khoa Điện tử

 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

 Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển

 Chuyên ngành: Tin học công nghiệp

 Chuyên ngành: Điện tử viễn thông 

 Khoa Kinh tế Công nghiệp:

 Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp

 Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp 

 Khoa Ô tô và máy động lực:

 Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

 Chuyên ngành: Công nghệ Ô tô 

 Khoa Công nghệ Cơ điện và Điện tử

 Chuyên ngành: Công nghệ GCCG

 Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện 

 Khoa Xây dựng Môi trường:

 Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường

 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng công nghiệp 

Chương trình đào tạo 180 Tín chỉ áp dụng cho K53, K54 (đối với sinh viên giữ nguyên nguyện vọng)

Khoa Cơ khí

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí - Mã ngành: 7520103

Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy

Khoa Điện

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện - Mã ngành: 7520201

Chuyên ngành: Hệ thống điện

Chuyên ngành: Thiết bị điện

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Mã ngành: 7520216

Chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Khoa Điện tử

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử - Viễn thông - Mã ngành: 7520207

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Mã ngành: 7520216

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển

Ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính - Mã ngành: 7480106

Chuyên ngành: Tin học công nghiệp

Khoa Kinh tế công nghiệp

Ngành đào tạo: Kinh tế công nghiệp - Mã ngành: 7510604

Chuyên ngành:  Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Chuyên ngành: Quản trị doang nghiệp công nghiệp

Ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp - Mã ngành: 7510601

Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp

Khoa Công nghệ Cơ điện và Điện tử

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Mã ngành: 7510301

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện

Ngành đào tạo: Công nghệ chế tạo máy - Mã ngành: 7510202

Chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt

Khoa Xây dựng và Môi trường

Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng - Mã ngành: 7580201

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Môi trường - Mã ngành: 7520320

Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Khoa kỹ thuật ô tô và máy động lực:

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô - Mã ngành: 7510205

Chuyên ngành: Công nghệ Ô tô

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực - Mã ngành: 7520116

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Chương trình đào tạo 150 Tín chỉ áp dụng từ khóa K47 đến K52

 Khoa Cơ khí

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí - Mã ngành: 52520103

Chuyên ngành: Thiết kế và chế tạo cơ khí

Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy

Chuyên ngành: Cơ khí luyện kim cán thép

Chuyên ngành: Kỹ thuật gia công tạo hình

Ngành đào tạo: Kỹ thuật vật liệu - Mã ngành: 52520309

Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu

Khoa Điện

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa;  Mã ngành: 52520216

Chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện, điện tử; Mã ngành: 52520201

Chuyên ngành: Hệ Thống điện

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Chuyên ngành: Thiết bị điện

Khoa Điện tử

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Mã ngành:52520216

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Mã ngành: 52520207

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính; Mã ngành: 52520214

Chuyên ngành: Tin học công nghiệp

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ - Điện tử; Mã ngành: 52520114

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử

Khoa Xây dựng và Môi trường

Ngành đào tạo: Kỹ thuật công trình xây dựng; Mã ngành:52580201

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Mã ngành:52580205

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình và giao thông

Ngành đào tạo: Kỹ thuật môi trường; Mã ngành: 52520320

Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Khoa Kinh tế Công nghiệp

Ngành đào tạo: Kinh tế công nghiệp; Mã ngành: 52510604

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp; Mã ngành: 52510601

Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp

Ngành đào tạo: Kinh tế công nghiệp; Mã ngành: 52510604

Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

 Khoa Công nghệ Cơ điện và Điện tử

Ngành đào tạo: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp; Mã ngành: 52140214

Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật điện

Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật tin học 

Ngành đào tạo: Công nghệ chế tạo máy Mã ngành: 52510202

Chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện Mã ngành: 52510301

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện

Khoa Kỹ thuật Ô tô và máy động lực

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí; Mã ngành: 52520103

Chuyên ngành: Cơ khí động lực

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô (Automotive EngineeringTechnology); Mã ngành: 52510205

 

Chuyên ngành: Công nghệ ô tô

 
Tin mới hơn

Tin cũ hơn