Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật cơ khí

 

 Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí phải có được:

1)     Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề

-         Khả năng phát hiện và hình thành ý tưởng

-         Khả năng mô hình hóa vấn đề

-         Khả năng phân tích và đánh giá

-         Khả năng đề xuất các giải pháp và kiến nghị.

-         Khả năng tự nghiên cứu khoa học

2)     Nghiên cứu thực nghiệm và khám phá tri thức

Có năng lực phát hiện, xây dựng các giải pháp, kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin, có năng lực tiến hành thử nghiệm và kiểm chứng các giải pháp thiết kế, có năng lực triển khai các ứng dụng.

3)     Năng lực suy nghĩ tầm hệ thống

Khả năng xem xét vấn đề ở mức tổng thể, xác định được mối liên hệ và các tương tác trong quá trình; sắp xếp, xác định các yếu tố trọng tâm và có khả năng phân tích lựa chọn giải pháp.

4)     Phẩm chất cá nhân

Được rèn luyện để phát triển và thể hiện được về: năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy suy xét; các thuộc tính và kỹ năng cá nhân như kỹ năng tự học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; khả năng nhận biết bản thân và năng lực quản lý thời gian trong sắp xếp công việc.

5)     Phẩm chất nghề nghiệp

Được rèn luyện về tính trung thực, bổn phận và trách nhiệm; phong cách ứng xử; khả năng xây dựng kế hoạch cho tương lai và ý thức cập nhật thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật.

6)     Kỹ năng làm việc nhóm

Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng dự án hay trưởng nhóm hoặc tham gia như những thành viên chủ chốt  trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực.

7)     Kỹ năng giao tiếp

  kỹ năng trình bày vấn đề kỹ thuật logic, ngắn gọn, dễ hiểu, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành  hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn.  

8)     Khả năng ngoại ngữ

Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

9)     Có kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại;

Thực hiện trách nhiệm của người thạc sĩ với xã hội; sự tác động của kỹ thuật đối với xã hội và các quy tắc của xã hội đối với kỹ thuật;

Có khả năng cập nhật các vấn đề mang tính thời sự, tính chất toàn cầu hóa tác động đến các giải pháp kỹ thuật nói chung và thiết kế kỹ thuật nói riêng.

10)  Khả năng thiết kế và học tập ở trình độ cao hơn

- Có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản và các kiến thức chuyên sâu để thiết kế, mô phỏng và tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm; phân tích và giải thích các vấn đề một cách khoa học.

- Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về Kỹ thuật cơ khí cũng như các lĩnh vực kỹ thuật khác ở trình độ tiến sĩ.

11) Khả năng triển khai

Có khả năng lập kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thiết kế và sản xuất; triển khai quy trình thiết kế, lựa chọn vật tư thiết bị, lắp đặt và sản xuất các hệ thống cơ khí; tiến hành các công tác thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống.

12) Khả năng vận hành

Có khả năng thiết kế quy trình vận hành hệ thống cơ khí; có khả năng tổ chức hoặc tham gia vào công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ hay các dịch vụ kỹ thuật sau chuyển giao.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn