Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí

 1. Chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế và chế tạo cơ khí

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể có những năng lực:

1. Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề

- Khả năng phát hiện và hình thành ý tưởng.

- Khả năng mô hình hóa vấn đề.

- Khả năng phân tích và đánh giá.

- Khả năng đề xuất các giải pháp và khuyến nghị.

2. Nghiên cứu thực nghiệm và khám phá tri thức

Có năng lực xây dựng các giả thuyết, kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin; khả năng thiết kế, triển khai thí nghiệm và kiểm định giả thuyết.

3. Suy nghĩ tầm hệ thống

Khả năng xem xét vấn đề ở mức tổng thể, xác định những vấn đề phát sinh và các tương tác trong hệ thống; sắp xếp,  xác định các yếu tố trọng tâm và có khả năng phân tích lựa chọn giải pháp.

4. Phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

Được rèn luyện để phát triển và thể hiện được về: năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy suy xét; các thuộc tính và kỹ năng cá nhân như kỹ năng tự học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; khả năng nhận biết bản thân và năng lực quản lý thời gian trong sắp xếp công việc; được rèn luyện về tính trung thực, bổn phận và trách nhiệm; phong cách ứng xử; khả năng xây dựng kế hoạch cho tương lai, ý thức cập nhật thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật.

5. Làm việc nhóm

Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng nhóm hay tham gia như những thành viên trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực trong môi trường làm việc quốc tế.

6. Giao tiếp

- Có năng lực hình thành lập luận logic và có sức thuyết phục; có khả năng thể hiện thiết kế kỹ thuật hay các bài thuyết trình bằng đồ họa, mô hình và tài liệu đa phương tiện; kỹ năng giao tiếp bằng văn viết, thư điện tử.

- Kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu.

7. Ngoại ngữ

Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp  cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn.

8. Có kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại

- Hiểu vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư với xã hội; sự tác động của kỹ thuật đối với xã hội và các quy tắc của xã hội đối với kỹ thuật.

- Có kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa.

- Hiểu được ý nghĩa và có khả năng cập nhật các vấn đề mang tính thời sự, tính chất toàn cầu hóa tác động đến các giải pháp kỹ thuật nói chung và thiết kế kỹ thuật nói riêng.

9.  Phát hiện và hình thành ý tưởng

- Phát hiện, phân tích nhu cầu thực tiễn ứng dụng.

- Phân tích yêu cầu, tính năng kỹ thuật sản phẩm.

- Phác thảo các ý tưởng thiết kế sản phẩm.

- Định hình các khó khăn trong thiết kế, chế tạo, sản xuất sản phẩm.

10.  Thiết kế

Có khả năng thiết kế các chi tiết hay toàn bộ hệ thống hoặc quá trình để đáp ứng các yêu cầu thực tế. Thể hiện thông qua các năng lực như: thiết kế, mô phỏng và tiến hành thử nghiệm, thí nghiệm; phân tích và giải thích các vấn đề một cách khoa học …

11.  Triển khai

Có khả năng lập kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thiết kế và sản xuất; triển khai quy trình sản xuất cơ khí, quy trình xây dựng phần mềm điều khiển và tích hợp hệ thống; tiến hành các công tác thử nghiệm và kiểm tra hệ thống.

12.  Vận hành

Có khả năng thiết kế quy trình vận hành hệ thống; có khả năng tổ chức hoặc tham gia vào công tác đào tạo, chuyển giao hay các dịch vụ kỹ thuật sau chuyển giao.


 2. Chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có khả năng sau:

1. Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề

- Phân tích và đánh giá các vấn đề kỹ thuật.

- Khả năng lập qui trình công nghệ.

- Khả năng mô phỏng quá trình.

- Khả năng đề xuất các giải pháp và khuyến nghị.

2. Nghiên cứu thực nghiệm và khám phá tri thức

Có năng lực tiến hành thử nghiệm và kiểm chứng các giải pháp công nghệ mới để triển khai ứng dụng.

3. Suy nghĩ tầm hệ thống

Khả năng xem xét vấn đề ở mức tổng thể, xác định được mối liên hệ và các tương tác trong quá trình; sắp xếp, xác định các yếu tố trọng tâm và có khả năng phân tích lựa chọn giải pháp.

4. Phẩm chất cá nhân và phẩm chất nghề nghiệp

Được rèn luyện để phát triển và thể hiện được về: năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy suy xét; các thuộc tính và kỹ năng cá nhân như kỹ năng tự học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; khả năng nhận biết bản thân và năng lực quản lý thời gian trong sắp xếp công việc.

Được rèn luyện về tính trung thực, bổn phận và trách nhiệm; phong cách ứng xử; khả năng xây dựng kế hoạch cho tương lai, ý thức cập nhật thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật.

5. Làm việc nhóm

Có khả năng tổ chức, lãnh đạo hay tham gia trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực trong môi trường làm việc quốc tế.

6. Giao tiếp kỹ thuật

- Có năng lực hình thành lập luận logic và có sức thuyết phục; có khả năng thể hiện giải pháp kỹ thuật hay các bài thuyết trình bằng đồ họa, mô hình và tài liệu đa phương tiện; kỹ năng giao tiếp bằng văn viết, thư điện tử.

- Kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu.

7. Ngoại ngữ

Có khả năng giao tiếp và sử dụng tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

8. Có kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại

- Hiểu vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư với xã hội; sự tác động của kỹ thuật đối với xã hội và các quy tắc của xã hội đối với kỹ thuật.

- Có thể tiếp cận với kiến thức về pháp luật, văn hóa xã hội và xu hướng của thời đại.

9. Phát hiện và hình thành ý tưởng

- Phát hiện, phân tích yêu cầu và tính năng kỹ thuật sản phẩm.

- Phác thảo các ý tưởng thiết kế và quy trình chế tạo.

- Phác thảo các yêu cầu về công nghệ.

- Lường trước được các khó khăn trong thiết kế, chế tạo.

11. Thiết kế

Có khả năng thiết kế hệ thống để đáp ứng các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật và lập quy trình chế tạo các chi tiết hay toàn bộ hệ thống. Thể hiện thông qua các năng lực như: thiết kế, lập qui trình công nghệ, mô phỏng và tiến hành chế thử; phân tích và giải thích các vấn đề một cách khoa học …

12. Triển khai

Có khả năng lập kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thiết kế và sản xuất; tổ chức và thực hiện các công việc: kiểm tra đánh giá, triển khai công nghệ.

13. Vận hành

Có khả năng hướng dẫn và thực hiện quy trình vận hành hệ thống sản xuất; có khả năng tổ chức hoặc tham gia vào công tác đào tạo, chuyển giao hay các dịch vụ kỹ thuật sau chuyển giao.

 

3. Chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí động lực

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể có những năng lực:

1. Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề

- Khả năng phát hiện và hình thành ý tưởng.

 -Khả năng mô hình hóa thiết kế và các vấn đề kỹ thuật.

- Khả năng phân tích, đánh giá hiện trạng kỹ thuật.

- Khả năng đề xuất các giải pháp và khuyến nghị.

2. Nghiên cứu thực nghiệm và khám phá tri thức

-Có năng lực xây dựng các mô hình; khả năng thiết kế, triển khai thí nghiệm và kiểm định .

- Có năng lực xây dựng và triển khai thử nghiệm các tình huống, khả năng thu thập xử lí thông tin để giải quyết vấn đề.

3. Suy nghĩ tầm hệ thống

Khả năng xem xét vấn đề ở mức tổng thể, xác định những vấn đề phát sinh và các tương tác trong hệ thống; xác định các yếu tố trọng tâm và có khả năng phân tích lựa chọn giải pháp.

4. Phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

- Được rèn luyện để phát triển và thể hiện được về: năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy suy xét; các thuộc tính và kỹ năng cá nhân như kỹ năng tự học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; khả năng nhận biết bản thân và năng lực quản lý thời gian trong sắp xếp công việc;

- Được rèn luyện về tính trung thực, bổn phận và trách nhiệm; phong cách ứng xử; khả năng xây dựng kế hoạch cho tương lai, ý thức cập nhật thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật.

5. Làm việc nhóm

Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng nhóm hay tham gia như những thành viên trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực trong môi trường làm việc quốc tế.

6. Giao tiếp

- Có năng lực hình thành lập luận logic và có sức thuyết phục; có khả năng thể hiện thiết kế và giải pháp kỹ thuật hay các bài thuyết trình bằng đồ họa, mô hình và tài liệu đa phương tiện; kỹ năng giao tiếp bằng văn viết, thư điện tử.

- Kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu.

7. Ngoại ngữ

Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng ngoại ngữ; có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn.

8. Có kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại;

- Hiểu vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư với xã hội; sự tác động của kỹ thuật đối với xã hội và các quy tắc của xã hội đối với kỹ thuật;

- Có kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa;

- Hiểu được ý nghĩa và có khả năng cập nhật các vấn đề mang tính thời sự, tính chất toàn cầu hóa tác động đến các giải pháp kỹ thuật nói chung và thiết kế kỹ thuật nói riêng.

9.  Phát hiện và hình thành ý tưởng

- Phát hiện, phân tích nhu cầu và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

- Phân tích yêu cầu, tính năng kỹ thuật và đặc tính vận hành.

- Phác thảo các ý tưởng và giải pháp kỹ thuật.

- Định hình các khó khăn trong thiết kế, chế tạo, khai thác và triển khai giải pháp.

10.  Thiết kế

- Có khả năng thiết kế các chi tiết hay toàn bộ hệ thống để đáp ứng các yêu cầu thực tế. Thể hiện thông qua các năng lực như: thiết kế, mô phỏng và tiến hành thử nghiệm, thí nghiệm; phân tích và giải thích các vấn đề một cách khoa học …

- Có khả năng thiết kế quy trình khai thác kỹ thuật thiết bị.

11.  Triển khai

Có khả năng triển khai các nhiệm vụ thiết kế mới, thiết kế cải tạo các chi tiết, hệ thống của ô tô – máy động lực; có năng lực thực hiện qui trình khai thác kỹ thuật; tiến hành thử nghiệm, kiểm định ô tô và các phương tiện giao thông khác.

12.  Vận hành

Có khả năng hướng dẫn và  thực hiện quy trình vận hành hệ thống; có khả năng tổ chức hoặc tham gia vào công tác đào tạo, chuyển giao hay các dịch vụ kỹ thuật sau chuyển giao.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn