Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí

 

Mã số môn học

Tên môn học (Học phần)

Số tín chỉ (TC)

Phần chữ

Phần số

T. số

Lý thuyết 

T.N, T.H

Thảo luận 

A. Khối kiến thức chung 

5

 

 

PHI

151

Triết học

2

24

8

ENG

161

Ngoại Ngữ

3

39

8

B. Khối kiến thức cơ sở

21

 

 

 

 

1, Các học phần bắt buộc ( 13 tín chỉ)

 

 

 

MAT

220

Toán chuyên ngành

3

39

8

SRM

220

Phương pháp luận NCKH

2

24

8

FPM

220

Phương pháp phần tử hữu hạn

2

24

8

MPM

220

Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm

2

24

8

MTS

220

Hệ thống cơ điện tử

2

24

8

MOM

220

Tính gia công của vật liệu chế tạo máy

2

24

8

 

 

2, Các học phần tự chọn (8 tín chỉ)

 

 

 

FWL

220

Ma sát, mòn và bôi trơn

2

24

8

STH

220

Lý thuyết hệ thống

2

24

8

DMS

220

Động lực học hệ nhiều vật

2

24

8

MIM

220

Đo lường trong chế tạo máy

2

24

8

TSF

220

Lý thuyết tạo hình bề mặt

2

24

8

MVI

220

Rung động trong kỹ thuật

2

24

8

RVI

220

Cơ học môi trường liên tục nâng cao

2

24

8

C. Khối kiến thức chuyên ngành

12

 

 

 

1, Các học phần bắt buộc ( 6 tín chỉ)

 

 

 

DMS

320

Các phương pháp gia công tiên tiến

2

24

8

OCP

320

Tối ưu hóa quá trình gia công

2

24

8

FMS

320

Hệ thống sản xuất tự động linh hoạt

2

24

8

 

 

2, Các học phần tự chọn ( 6 tín chỉ)

6

 

 

PDD

320

Thiết kế và phát triển sản phẩm

2

24

8

AMQ

320

Kỹ thuật gia công chính xác

2

24

8

SEM

320

Kỹ thuật và công nghệ bề mặt

2

24

8

IEM

320

Robot công nghiệp

2

24

8

MCT

320

Lý thuyết điều khiển hiện đại

2

24

8

           D. Luận văn

12

 

 

                                                              Tổng cộng

50

 

 

             

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn