Kế hoạch đào tạo ngành Ngôn Ngữ Anh

HỌC KỲ 1

TT

n học phần

Số TC

Ghi chú

1

Kỹ năng nói Tiếng Anh 1

2

 

2

Kỹ năng nghe Tiếng Anh 1

2

 

3

Kỹ năng đọc Tiếng Anh 1

2

 

4

Kỹ năng viết Tiếng Anh 1

2

 

5

Cơ sở văn hóa Việt nam

2

 

6

Dẫn luận ngôn ngữ học

2

 

77

Những NLCB của ch nghĩac – Lênin 1

2

 

87

 Lý thuyết tiếng Việt (Tự chọn)

2

 

9

Giáo dục thể chất 1

0

 

 

Tổng

16

 

 HỌC KỲ 2        

TT

n học phần

Số TC

Ghi chú

1

Kỹ năng nói Tiếng Anh 2

2

 

2

Kỹ năng nghe Tiếng Anh 2

2

 

3

Kỹ năng đọc Tiếng Anh 2

2

 

4

Kỹ năng viết Tiếng Anh 2

2

 

5

Tiếng Việt thực hành

2

 

6

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghiax Mác – Lênin 2

2

 

7

Tin học đại cương

3

 

8

Nhập môn Khoa học tự nhiên (tự chọn)

2

 

9

 Go dục th chất 2

0

 

 

Tổng

17

 

 HỌC KỲ 3

TT

n học phần

Số TC

Ghi chú

1

Kỹ năng nói Tiếng Anh 3

2

 

2

Kỹ năng nghe Tiếng Anh 3

2

 

3

Kỹ năng đọc Tiếng Anh 3

2

 

4

Kỹ năng viết Tiếng Anh 3

2

 

5

Ngoại ngữ 2 – I

3

 

6

Nhập môn khoa học công nghệ

2

 

7

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

8

Logich học (tự chọn)

2

 

9

Go dục th chất 3

02

 

 

Tổng

17

 

 HỌC KỲ 4

TT

n học phần

Số TC

Ghi chú

1

Kỹ năng nói Tiếng Anh 4

2

 

2

Kỹ năng nghe Tiếng Anh 4

2

 

3

Kỹ năng đọc Tiếng Anh 4

2

 

4

Kỹ năng viết Tiếng Anh 4

2

 

5

Ngoại ngữ 2 - II

3

 

6

Ngữ âm và âm vị học

2

 

7

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

 

8

Phương pháp nghiên cứu

2

 

 

Tổng

18

 

 HỌC KỲ 5

TT

n học phần

Số TC

Ghi chú

1

Lý thuyết dịch

2

 

2

  Thực hành dịch nói TA KT Điện-Điện tử

2

 

3

Thực hành dịch viết TA KT Điện-Điện tử

2

 

4

TA kỹ thuật Điện – Điện tử

3

 

5

  Ngoại ngữ 2 - III)

2

 

6

Từ vựng học

2

 

7

  Đối chiếu ngôn ngữ

2

 

8

Tâm lý học đại cương (tự chọn)

27

 

 

Tổng

17

 

 HỌC KỲ 6

TT

n học phần

Số TC

Ghi chú

1

  Thực hành dịch nói TA Kinh tế-Kinh doanh và CNTT và Truyền thông

2

 

2

Thực hành dịch viết TA Kinh tế-Kinh doanh và CNTT và Truyền thông

2

 

3

Tiếng Anh Kinh tế và Kinh doanh

2

 

4

Tiếng Anh Công nghệ thông tin và truyền thông

2

 

5

Văn hóa xã hội Anh – Mỹ

2

 

6

Văn học Anh – Mỹ

2

 

7

Ngoại ngữ 2 – IV

2

 

8

Giao tiếp kỹ thuật (tự chọn)

2

 

9

Go dục quốc png - an ninh

0

 

 

Tổng

16

 

 HỌC KỲ 7

TT

n học phần

Số TC

Ghi chú

1

  Thực hành dịch nói TA KT Cơ khi-Động lực và Xây dựng – Môi trường

2

 

2

Thực hành dịch viết TA KT Cơ khi-Động lực và Xây dựng – Môi trường

2

 

3

Ngữ pháp Tiếng Anh

2

 

4

Tiếng Anh Kỹ thuật Cơ khí và Động lực

3

 

5

Tiếng Anh  Kỹ thuật Xây dựng  và Môi trường

3

 

6

Phương pháp giảng dạy

3

 

 

Tổng

15

 

 HỌC KỲ 8

TT

n học phần

Số TC

Ghi chú

1

  Thực hành dịch nói tổng hợp

2

 

2

Thực hành dịch viết tổng hợp

2

 

3

Thực tập tốt nghiệp

3

 

4

Khóa luận tốt nghip

5

 

 

Tổng

12

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn